Provozovatel: sportovně relaxační centrum Křídla Duše

I. Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem sportovně relaxačního centra Křídla Duše. Zakoupením jednorázového vstupu, předplatného, či kurzu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II. Každý klient je povinen se při vstupu nahlásit svému lektorovi, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je k dispozici v recepci. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového centra a využívání jeho zařízení či služeb.

III. Sportovně relaxační centrum Křídla Duše je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.kridladuse.cz v sekci rozvrh.

IV. Účast na jógové lekci je možné rezervovat telefonicky nebo mailem. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.kridladuse.cz. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to mailem, na webových stránkách či na facebooku.

V. Storno podmínky

Kurzovné (předplatné) je hrazeno vždy na období září – leden a únor – červen. Uhrazené lekce je možné si po dohodě s lektorem nahradit v jiný den či u jiného lektora v případě, že klient na svou lekci předem nahlásí neúčast.

Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 5 minut před začátkem.

VII. Klientům je k dispozici šatna. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně  (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

 VIII. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část centra. Při provozování příslušné sportovní činnosti v centru nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

X. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Sportovně relaxační centrum nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit jakémukoli přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je v centru k dispozici.

XI. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách centra.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

  • kouřit
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XIII. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád sportovně relaxačního centra Křídla Duše

zodpovědná osoba Irena Burešová